Hrvatski

Kvadrant za zvijezde

Kvadrant za zvijezde je instrument za mjerenje visine zvijezda i ostalih objekata na noćnom nebu.

Pribor:

-predložak kvadranta za zvijezde Kvadrat za zvijezde

-karton kvadratnog oblika (20cm x 20cm)

-ljepilo

-škare

-visak

-špaga

-cjevčica ili 2 kartonska pravokutnika (2,5 cm x 1,5 cm) s otvorima za vizir

Izrada kvadranta za zvijezde:

Za izradu kvadranta za zvijezde koristimo predložak koji je dan u prilogu. Predložak izrežemo i nalijepimo na karton kvadratnog oblika (20cm x 20cm). Zatim pažljivo u vrhu svih kutova na predlošku napravimo otvor za špagu na koju objesimo visak (maticu). Na kraju nalijepimo cjevčicu ili kartonske vizire kroz koje promatramo zvijezdu. Dok je cjevčica vizira postavljena horizontalno u odnosu na tlo špaga prolazi krakom kuta od 0˚. Izrađeni kvadrant izgleda kao na slici 1.

Slika 1. Kvadrant za zvijezde

Primjer mjerenja kvadrantom za zvijezde:

Vrijeme trajanja vježbe:

Mjerenje traje barem tri dana. Možemo mjeriti visinu svih vidljivih zvijezda u nekom zviježđu ili visinu samo jedne određene zvijezde.

Opis mjerenja:

Visina (h) je kutna udaljenost zvijezde od horizonta u smjeru zenita (slika 2.).

Slika 2. Visina zvijezde

Kada je zvijezda na horizontu njezina visina je 0˚, a u zenitu je 90˚. Visina zvijezda i drugih objekata koji izlaze i zalaze na noćnom nebu stalno se mijenja. Zbog toga je pri mjerenju potrebno stalno bilježiti vrijeme promatranja. Međutim mi smo na ljetnoj astronomskoj školi mjerili visinu zvijezde Sjevernjače koja se gotovo ne mijenja. Mjerili smo tako da smo kvadrant usmjerili prema zvijezdi i kada smo kroz otvor na viziru ugledali zvijezdu, na mjernoj skali kutova kvadranta očitali smo njezinu visinu koju smo bilježili na obrazac za mjerenje (slika 3.). Dobili smo sljedeći rezultat:

Visina(h) zvijezde Sjevernjače u Prvić Luci iznosi 44°, što približno odgovara geografskoj širini Prvić Luke (43°43‘)

Slika 3. Mjerenje visine zvijezde Sjevernjače

U slučaju mjerenja visine svih vidljivih zvijezda u nekom zviježđu potrebno je načiniti tablicu (tablica 1.) u koju upisujemo rezultate mjerenja.

Promatrač: Josipa Vukelja                                               Instrument: Kvadarant za zvijezde

Visina zvijezda u zviježđu Lava

21. 03. 2003. 23. 03. 2003. 01. 04. 2003.
Sati Visina u (°) Sati Visina u (°) Sati Visina u (°) Sati Visina u (°) Sati Visina u (°) Sati Visina u (°)
a- Regul 20:10 47 20:48 54 20:41 51 21:00 56 20:37 44 21:38 55
b-Denebola 20:25 38 20:46 42 20:39 43 21:03 46 20:42 38 21:37 47
g- Algieba 20:39 56 20:50 61 20:44 58 21:02 63 20:47 53 21:40 63
d- Zosma 20:13 46 21:13 56 20:56 54 21:06 57 20:50 48 21:39 54

Tablica 1.Prikaz izmjerenih visina zvijezda u zviježđu Lava u (°) mjerenih kvadrantom za zvijezde (Promatrač:Josipa Vukelja)

Na kraju usporedimo dobivene rezultate  s rezultatima očitanim iz nekog programa npr. kao Redshifta 4 i izračunamo odstupanja.

Prikaz odstupanja vrijednosti visine zvijezde mjerene kvadrantom za zvijezde od vrijednosti visine  zvijezde očitane iz programa RedShift 4.0

Promatrač: Josipa Vukelja

21.03.2003.

Naziv zvijezde u zviježđu Lava

Sati

Visina izmjerena kvadrantom za zvijezde u (°)

Visina očitana programom RedShift 4 u (°)

Odstupanje u ( °)

α- Regul

20:10

20:48

47

54

47,4

51,4

-0,4

2,6

β- Denebola

20:25

20:46

38

42

36,2

40,6

1,8

1,4

γ- Algieba

20:39

20:50

56

60

56,1

57,5

-0,1

2,5

δ- Zosma

20:13

21:13

46

57

45,0

54,1

1,0

2,9

Prikaz odstupanja vrijednosti visine zvijezde mjerene kvadrantom za zvijezde od vrijednosti visine  zvijezde očitane iz programa RedShift 4.0

Promatrač: Josipa Vukelja

23.03.2003.

Naziv zvijezde u zviježđu Lava

Sati

Visina izmjerena kvadrantom za zvijezde u (°)

Visina očitana programom RedShift 4 u (°)

Odstupanje u ( °)

α- Regul

20:41

21:00

51

56

52,0

53,4

-1,0

2,6

β- Denebola

20:39

21:03

43

46

40,5

44,2

2,7

1,8

γ- Algieba

20:44

21:02

58

63

58,1

60,4

-0,1

2,6

δ- Zosma

20:56

21:06

54

57

53,0

54,2

1,0

2,8

Prikaz odstupanja vrijednosti visine zvijezde mjerene kvadrantom za zvijezde od vrijednosti visine  zvijezde očitane iz programa RedShift 4.0

Promatrač: Josipa Vukelja

01.04.2003.

Naziv zvijezde u zviježđu Lava

Sati

Visina izmjerena kvadrantom za zvijezde u (°)

Visina očitana programom RedShift 4 u (°)

Odstupanje u ( °)

α- Regul

20:37

21:38

46

55

48,0

54,5

-2,0

0,5

β- Denebola

20:42

21:37

38

47

37,0

45,5

1,0

1,5

γ- Algieba

20:47

21:40

53

63

52,0

61,0

1,0

2,0

δ- Zosma

20:50

21:39

48

54

48,1

55,4

-0,1

-1,4

Tablica 2. Prikaz odstupanja vrijednosti visine zvijezde mjerene kvadrantom za zvijezde od vrijednosti visine zvijezde očitane iz programa RedShift 4.0. (Promatrač:Josipa Vukelja)

Na kraju prokomentiramo odstupanja i zašto su se ona pojavila.