Hrvatski

Zadaci

Priredila: Dajana Hinger


Izračunajte:

1. Pokaži da je jedinica jakosti zračenja  za Planckov zakon zračenja dan preko frekvencije, a za Planckov zakon zračenja u drugom obliku, preko valne duljine, jedinica je:

Jakost zračenja dana funkcijom Bn(T) je:  , a jedinica te funkcije je:

Drugi oblik jakosti zračenja je:

a jedinica ove funkcije je: 

Primjedba: Spomenuta jakost zračenja je po jediničnom prostornom kutu (sterad)


2. Izračunaj temperaturu prominencije koristeći jednadžbu stanja plina: P=nkT, n(korone)=0,5·1015m-3, n(prominencije)=1017m-3, T(korone)=2·106K. Boltzmannova konstanta k iznosi 1,38·10-23 JK.

Da bi izračunali temperaturu prominencije, iz podataka za koronu izračunat ćemo tlak korone:

P = nkT = 0,0138 Pa

Sada možemo izračunati temperaturu prominencije:

T = P / nk = 10000 K


3. Izračunaj struju koja teče u stabilnoj mirnoj prominenciji koja je predstavljena strujnim vlaknom u magnetskom polju (struja i magnetsko polje su međusobno okomiti), ali zanemari Ampereovu silu. Zadani podaci su: masa prominencije     m=1013 kg, g na Suncu g=28·9,81 m/s2, magnetsko polje u prominenciji B=10G =10-3T, duljina prominencije L=2·108 m.

U mirnoj prominenciji elektromagnetske i gravitacijska sila su izjednačene, a budući da Ampereovu silu zanemarujemo, možemo pisati:

Fl = Fg IBL = mg

I = mg / BL = 1,37·1010A


4. Izračunaj udaljenost Zemlje od Sunca u km (d2) ako je poznato: radarskim putem određena najmanja udaljenost Venere od Zemlje d2 – d1 = 41400000 km, vrijeme ophoda Zemlje oko Sunca P2=365 d i vrijeme ophoda Venere oko Sunca P1= 225 d.

Udaljenost Zemlje od Sunca možemo odrediti iz III Keplerovog zakona koji povezuje udaljenosti i vrijeme ophoda planeta oko Sunca:

(d1 / d2)3 �(P1 / P2)2

d2 = 1,48·1011m

Rezultat možemo provjeriti tako da izračunamo put od Sunca do Zemlje kojeg treba preći svjetlost (brzina svjetlosti c=300000 km/s) za približno 8,3 minute.

s = c·t = 1,49·1011m


5. Izračunaj masu Sunca u kg koristeći podatke o Zemljinoj putanji oko Sunca: udaljenost Zemlje i Sunca d i vrijeme ophoda P (vidi zadatak 4 i poglavlje 1.2.).

Masu Sunca možemo izračunati iz drugog oblika III Keplerovog zakona, zanemarujući masu m Zemlje koja je 332000 puta manja od mase Sunca M.

d3 / P2 = G / 4p2 (M+m) M = 4p 2d3 / GP2

M = 1,97·1030 kg


6. Izračunaj ukupni sjaj Sunca L koristeći vrijednosti solarne konstante S i udaljenosti Zemlje i Sunca.

Ukupni sjaj Sunca računamo po formuli solarne konstante S koja glasi:

S = L / 4p d2 L = 4Sp d2 = 3,81·1026 W


7. Izračunaj polumjer Sunca r poznavajući njegov kutni polumjer a =15’ i udaljenost Zemlje od Sunca.

Polumjer Sunca izračunati ćemo po formuli:

r = d tga;    r = 6,5·108 m


8. Izračunaj brzinu vertikalnog gibanja granula ako je na snimljenom spektru u centru Sunčeva kruga spektralna linija Fe 518,792 nm pokazala pomak na jednu i drugu stranu od mirnog položaja za 0,001 nm.

Upotrijebimo izraz za Dopplerov učinak:

( λλ0) / λ0 = v / c ;        v = 578 m/s


9. Zamisli da Sunce zrači samo zelenu svjetlost (λ=530 nm). Koliko bi fotona te svjetlosti moralo proći u 1 s kroz 1 m2 da bi nastala ozračenost jednaka solarnoj konstanti?

Energija jednog fotona je:

E = hn = hc/λ= 3,75·10-19 J za zelenu svjetlost

Broj fotona koji bi davali ozračenost jednaku solarnoj konstanti S = 1370 W/m2 je

N = E(zračenja) / E(fotona) = 3,65·1021


10. Odredi frekvenciju i valnu duljinu radio – linija koje nastaju u prijelazu s razine n=365 na m=335.

Frekvencije prijelaza općenito se prikazuju formulom (vidi poglavlje 9):

n = cR/n2 – cR/m2, a n = c/λ

n = 146 MHz ;    l = 2,05 m


11. Broj grupa pjega uočenih promatranjem slike Sunca je 3. Jedna grupa pjega ima 12 pjega, druga 5, a treća grupa ima 34 pjege. Korekcijski faktor je 0,7. Izračunaj Wolfov broj.

R=k(10g+f).  Broj pjega je zbroj pjega – 51, broj grupa pjega je 3 i konačan rezultat je:

R=56,7


12. Izračunaj valnu duljinu Hα linije koja nastaje prijelazom u Balmerovoj seriji vodika za m=3.

Balmerova serija može se prikazati formulom (vidi pogl.2.2.):

λ =656× 10-9 m